top_img
Andris Bērziņš

 Darbība likumdošanas jomā

Valsts prezidenta izsludinātie likumi

2015.gadā izsludinātie likumi

 

Gads un mēnesis

Izsludināto likumu skaits Izsludinātie likumi
2015.gada jūlijs  15

 

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

 

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

 

Brīvprātīgā darba likums

 

Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

 

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

 

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

  

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

 

Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā

  

Grozījumi Izglītības likumā

  

Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"

  

Grozījums Ārstniecības likumā

  

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā

  

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums

 

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums

  

2015.gada jūnijs  40

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums

 

Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā

 

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā

 

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

 

Par nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – pretplūdu aizsargdambja būvniecībai

 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likums

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

 

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

 

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

 

Grozījumi Būvniecības likumā

 

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

 

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Statistikas likums

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

 

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā

 

Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

  

Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā

  

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

  

Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

  

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

  

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

  

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

  

Noguldījumu garantiju likums

  

Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

 

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

  

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

  

Grozījumi Komerclikumā

  

Grozījumi Konkurences likumā

  

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

  

Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums

  

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

  

Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

  

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums

 

2015.gada maijs  11

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

  

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

  

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

 

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

  

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

  

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

  

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

  

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

  

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

  

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

 

2015.gada aprīlis  0  
2015.gada marts  6

Grozījums Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

  

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

  

Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu

  

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

  

Grozījumi Militārā dienesta likumā

  

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

 

2015.gada februāris  13

Grozījums Krimināllikumā

  

Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā

 

Grozījums Meža likumā

  

Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

  

Slīteres nacionālā parka likums

  

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

  

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

  

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā

  

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

  

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

  

Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība"īstenošanu

  

Par Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstij

 

2015.gada janvāris

 1

 

Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu