top_img
Andris Bērziņš

 

Darbība likumdošanas jomā

Valsts prezidenta izsludinātie likumi 

2014.gadā izsludinātie likumi

 

Gads un mēnesis

Izsludināto likumu skaits Izsludinātie likumi
2014.gada decembris  33

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā   

 

Iekšējās drošības biroja likums   

 

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā   

 

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā   

 

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā   

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā   

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"   

 

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā   

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"   

 

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"   

 

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"   

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"   

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā   

 

Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"   

 

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā   

 

Grozījumi Izglītības likumā   

 

Grozījumi Augstskolu likumā   

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"   

 

Par valsts budžetu 2015.gadam   

 

Grozījums likumā "Par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību"   

 

Grozījumi Autortiesību likumā   

 

Grozījumi Maksātnespējas likumā   

 

Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā   

 

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam   

 

Grozījums Dizainparaugu likumā   

 

Grozījums Patentu likumā   

 

Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"   

 

Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem   

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"   

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni"   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi FATCA ieviešanu   

 

2014.gada novembris  42

 

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"   

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā   

 

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā   

 

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"   

 

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"   

 

Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību   

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"   

 

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"   

 

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"   

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā   

 

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā   

 

Par Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanos par grozījumiem 1995.gada 1.februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi   

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā   

 

Attīstības finanšu institūcijas likums   

 

Grozījumi Civilprocesa likumā   

 

Grozījumi Civilprocesa likumā   

 

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"   

 

Grozījums Tiesu izpildītāju likumā   

 

Grozījums Notariāta likumā   

 

Zemes pārvaldības likums   

 

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā   

 

Grozījumi Darba likumā   

 

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā   

 

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā   

 

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"   

 

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā   

 

Grozījumi likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"   

 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā   

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"   

 

Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"   

 

Grozījumi Arhīvu likumā   

 

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā   

 

Grozījums Mēslošanas līdzekļu aprites likumā   

 

Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi   

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī   

 

2014.gada oktobris  19

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā   

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"   

 

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu   

 

Grozījumi Maksātnespējas likumā

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"   

 

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

 

Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"   

 

Kredītinformācijas biroju likums

 

Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"   

 

Grozījumi Tiesībsarga likumā   

 

Grozījums likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"   

 

Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā   

 

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

 

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"   

 

Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā   

 

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likums

 

2014.gada septembris  4

 

Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā

 

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums   

 

Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos

 

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

 

2014.gada augusts  0  
2014.gada jūlijs  19

 

Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses   

 

Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

 

Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses   

 

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"   

 

Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

 

Grozījums Patentu likumā   

 

Grozījumi Dizainparaugu likumā   

 

Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām   

 

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"   

 

Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā

 

Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā

 

Grozījumi Būvniecības likumā

 

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likums   

 

Valsts aizsardzības finansēšanas likums

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

 

Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"   

 

Grozījumi likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā Neapoles II Konvencija"

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

 

2014.gada jūnijs  24

 

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"   

 

Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā   

 

Grozījumi Meliorācijas likumā   

 

Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"   

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā   

 

Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā   

 

Grozījums Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumā   

 

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"   

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"   

 

Komercdarbības atbalsta kontroles likums   

 

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par policiju"   

 

Grozījums Muitas likumā   

 

Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā

 

Grozījumi Komercķīlas likumā   

 

Grozījums likumā "Par pašvaldībām"

 

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā

 

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"   

 

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

 

Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību

 

Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu

 

Par 2012. gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem

 

Par 2012. gada Pasaules Pasta konvenciju 

 

2014.gada maijs  21

 

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā   

 

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

 

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums   

 

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā   

 

Groz