top_img
Andris Bērziņš

 2011.gadā Andra Bērziņa izsludinātie likumi

 

Gads un mēnesis Izsludināto likumu skaits Izsludinātie likumi
2011.gada decembris

 33

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011.gada novembris  9

Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Grozījums likumā "Par grāmatvedību"

 

2011.gada oktobris  17

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

 

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"

 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

 

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"

 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām — valsts autoceļa E22 posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese 40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai

 

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

 

Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā

 

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu

 

Par Nagojas-Kualalumpuras papildprotokolu par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību

 

Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

 

Par Trešo papildu protokolu Eiropas Padomes konvencijai par izdošanu

 

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā

 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

 

2011.gada septembris  2

Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

 

Grozījums likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"

 

2011.gada augusts  10

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"


Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā


Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā


Grozījumi likumā "Par policiju"


Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"


Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses


Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā


Grozījumi Civilprocesa likumā


Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā


Grozījumi Bāriņtiesu likumā
 

2011.gada jūlijs  40

Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā


Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā


Grozījumi Prokuratūras likumā


Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"


Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā


Grozījums Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā


Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā


Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā


Grozījumi Vispārējās izglītības likumā


Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā


Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā


Grozījumi Bāriņtiesu likumā


Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā


Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā


Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā


Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu


Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem


Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā


Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"


Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses


Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses


Grozījums likumā "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām"


Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā


Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā


Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"


Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"


Grozījums Prokuratūras likumā


Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā


Grozījumi Kriminālprocesa likumā


Grozījumi Krimināllikumā


Grozījumi Invaliditātes likumā


Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā


Grozījumi likumā "Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"


Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā